Cảm biến định mức

Western cung cấp các mẫu cảm biến khác nhau, để kiểm soát mức nguyên liệu bên trong silo (tối đa và tối thiểu) hoặc các hệ thống phức tạp hơn, nhằm kiểm soát toàn bộ lượng hàng

Product Overview:

Western cung cấp các mẫu cảm biến khác nhau, để kiểm soát mức nguyên liệu bên trong silo (tối đa và tối thiểu) hoặc các hệ thống phức tạp hơn, nhằm kiểm soát toàn bộ lượng hàng. Tất cả các cảm biến của chúng tôi luôn có thể được cung cấp với phiên bản ATEX.