Thiết bị phòng thí nghiệm

Western có đầy đủ thiết bị cho phòng thí nghiệm nhằm mục đích quản lí chất lượng của ngũ cốc.

Product Overview:

Western có đầy đủ thiết bị cho phòng thí nghiệm nhằm mục đích quản lí chất lượng của ngũ cốc.

  • Thiết bị lấy mẫu thủ công và tự động.
  • Thiết bị phân tích mẫu.
  • Máy xát trắng gạo trong phòng thí nghiệm.
  • Máy phân tích thống kê cho gạo.
  • Thiết bị hiệu chuẩn và thiết bị đo trong phòng thí nghiệm của hãng Satake.
  • Thiết bị rửa mẫu – tách mẫu.
  • Máy đo độ trắng.
  • Máy đo độ ẩm.
Thiết bị trong phòng thí nghiệm.
Máy phân tích độ ẩm.
Dụng cụ lấy mẫu.
Dụng cụ chia mẫu.
Dụng cụ đo mẫu
Thiết bị phân tích thống kê cho gạo.
Thiết bị tách-rửa mẫu.
Máy đo độ trắng của gạo.
Máy xát trắng gạo.